ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A TOMFIT TEREM VENDÉGEI ILLETVE A WWW.TOMFITNESS.HU WEBOLDAL LÁTOGATÓINAK SZÁMÁRA.

A Tomfit termet és a hozzá tartozó www.tomfitness.hu weboldalt Zborai Tamás Péter egyéni vállalkozó üzemelteti. Zborai Tamás Péter jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit, illetve a Tomfit terem vendégeit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. Amikor a www.tomfitness.hu weboldalt használja vagy a Tomfit terem szolgáltatásait igénybe veszi, az adatkezelőre bíz bizonyos személyes adatokat.

Az Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató az alábbi rendeletek alapján készűlt:

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 2. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Az európai parlament és a tanács (eu) 2016/679 rendelete (GDPR)

ADATKEZELŐ:

Zborai Tamás Péter egyéni vállalkozó

ADATKEZELŐ POSTAI LEVELEZÉSI CÍME:

8000, Székesfehérvár Várkörút 23 2/15

SZÉKHELY:

8000, Székesfehérvár Várkörút 23 2/15

 

FIÓKTELEP:

8000, Székesfehérvár Ligetsor 1-2 Tomfit

ADATKEZELŐ E-MAIL CÍME:

[email protected], [email protected]

ADATKEZELŐ TELEFONSZÁMA:

+36 30 489 62 52

+36 20 581 10 87

 

I.

Az átlátható adatkezelés érdekében, az adatkezelési tájékoztatóban foglalt egyes adatkezelési célokat, azok jogalapját, a kezelt adatok kategóriáit, az adatkezelés időtartamát tagolt és közérthető formában, könnyen átlátható módon az I. részben tömören összefoglaltam. Az adatok kezelésének a célját, illetve jogalapját a szöveges tájékoztatón túl, tagolt módon táblázatban, az alábbiakban is jelzem. Az I. részben továbbá részletesen ismertetem az ún. cookie-k”(„sütik”) használatával kapcsolatos szabályokat.

 

AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK A CÉLJA                                             AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Sportszolgáltatás igénybevétele                                                            Az Ön hozzájárulása

Fizikai közérzetjavító szolgáltatás igénybevétele                             Az Ön hozzájárulása

Direkt marketing                                                                                     Az Ön hozzájárulása

Elektronikus megfigyelőrendszer                                                        Az Ön hozzájárulása

Egészségügyi, sportolási, táplálkozási adatok kezelése

annak érdekében, hogy Társaságunk az

Ön részére megfelelő edzéstervet állítson össze                                Az Ön hozzájárulása

 

II.

Az adatkezelési tájékoztató II. részében felvilágosítást adok az Ön adatainak kezelésével kapcsolatos jogairól, illetőleg egyes lehetőségeiről, az Önt megillető egyes jogorvoslati lehetőségekről, illetve az egyéb fontos információkról.

 

I.1. SPORTSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

I.1.1. MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

A sportszolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan az Ön beazonosítása, a szolgáltatás igénybevételére való jogosultság ellenőrzése, a személyre szabott edzésterv nyújtása, továbbá a fontos információkat tartalmazó hírlevél szolgáltatáshoz technikailag elengedhetetlenül szükséges internetes kapcsolattartás lehetőségének biztosítása.

 

I.1.2. KI AZ ADATKEZELŐ ÉS KI AZ ADATFELDOLGOZÓ SZEMÉLYE?

Zborai Tamás Péter egyéni vállalkozó az Ön adatainak a kezelője és feldolgozója. Harmadik személy adatfeldolgozót nem veszek igénybe.

 

I.1.3. MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

A honlapon, azaz a www.tomfitness.hu oldalon történt regisztráció vagy személyesen a Tomfit teremben történt önkéntes, írásbeli hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak megfelelve kezeli, és megteszi a tőle elvárható minden szükséges intézkedést az adatok biztonságos kezelése érdekében.

 

I.1.4. MILYEN ADATOKAT KEZELNEK RÓLAM?

Az Ön vezetéknevét és keresztnevét, születési idejét, lakcímének irányítószámát, az Ön elektronikus levélcímét (e-mail), illetőleg amennyiben megadta, úgy az Ön mobiltelefonszámát, otthoni és munkahelyi telefonszámát.

Az  Ön céljainak elérését leginkább segítő megfelelő edzésterv összeállítása, és a sportbalesetek előfordulásának minimalizálása és a fizikai közérzetjavító szolgáltatás ajánlása érdekében, az Ön kifejezett hozzájárulásával kezeljük e szolgáltatások teljesítéséhez feltétlenül szükséges személyes adatait. Ebbe a körbe tartoznak az Ön egészségügyi, sportolási és  táplálkozási állapotára, szokásaira vonatkozó adatok.

 

I.1.5. MEDDIG KEZELIK EZEKET AZ ADATAIMAT?

Az Ön adatait mindaddig kezelem, ameddig Ön a Tomfit terem vendége, az edzéseken rendszeresen vagy időszakosan részt vesz, ezzel ráutaló magatartást fejez ki.

Az Ön kérésére a megadott adatait haladéktalanul törlöm.

Tájékoztatom, hogy a hozzájárulásának visszavonását indoklás és korlátozás nélkül bármikor kezdeményezheti a Tomfit teremben, a vállalkozás székhelyén személyesen, postai úton küldött levél formájában, vagy a [email protected], illetve az [email protected] elektronikus levélcímek valamelyikére küldött e-mail útján.

Az adatkezelés szükségessége, indokoltsága az adatkezelés megkezdésétől számított legalább háromévente felülvizsgálatra kerül, hogy az Ön személyes adatainak kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. Amennyiben nem szükséges, az adatok törlésre kerülnek.

(vagy megkérdezzük, hogy akarja-e, hogy az adatait tovább kezeljük, esetleg erősítse meg a hozzájárulását stb).

 

I.2. DIREKT MARKETING

I.2.1. MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

A Tomfit terem szolgáltatásainak népszerűsítése, illetve hírlevél útján az Ön rendszeres tájékoztatása azokról a versenyekről, eseményekről, amelyekre a felkészülést segítő edzéseket szervezek, vagy amely rendezvényeken a Tomfit terem megjelenik, vagy részt vesz.

 

I.2.2. KI AZ ADATKEZELŐ ÉS KI AZ ADATFELDOLGOZÓ?

Zborai Tamás Péter egyéni vállalkozó az Ön adatainak a kezelője és feldolgozója. Harmadik személy adatfeldolgozót nem veszek igénybe.

 

I.2.3. MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Kizárólag abban az esetben kezelem az Ön elektronikus levélcímét, amennyiben előzetesen, egyértelműen, és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy a Tomfit terem az Ön által megadott elektronikus levélcímen felkeresse. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és Grtv. 6.§ (1)]

 

I.2.4. MILYEN ADATOKAT KEZELNEK RÓLAM?

Az Ön nevét és elektronikus levélcímét (e-mail cím).

A direkt marketing tevékenység érdekében nyújtott hírlevél szolgáltatás a mailchimp.com oldalon keresztül történik, ezért az Ön által megadott e-mail cím kezelése is a mailchimp.com oldal szerverein történik.

 

I.2.5. MEDDIG KEZELIK EZEKET AZ ADATAIMAT?

Az Ön adatainak direkt marketing céljából történő kezelése azt követően kezdődik, hogy ehhez a  honlapon, azaz a www.tomfitness.hu oldalon történt regisztráció során hozzájárult, vagy személyesen a Tomfit teremben önkéntesen, írásban megadta a hozzájárulását. [GDPR 6. cikk (1)

Az adatkezelés addig tart, ameddig Ön a hozzájárulását nem vonja vissza.

Tájékoztatom, hogy a hozzájárulásának a visszavonását indoklás és korlátozás nélkül bármikor kezdeményezheti a Tomfit teremben, a vállalkozás székhelyén személyesen, postai úton küldött levél formájában, vagy a [email protected], illetve az [email protected] elektronikus levélcímek valamelyikére küldött e-mail útján.

Az adatkezelés szükségessége, indokoltsága az adatkezelés megkezdésétől számított legalább háromévente felülvizsgálatra kerül, hogy az Ön személyes adatainak kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. Amennyiben nem szükséges, az adatok törlésre kerülnek (vagy megkérdezzük, hogy akarja-e, hogy az adatait tovább kezeljük, esetleg erősítse meg a hozzájárulását stb).

 

I.3. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER

I.3.1. MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

A Tomfit terem területén (ide nem értve az öltöző, mosdó, illemhely) vagyonvédelmi és biztonsági célból történő elektronikus megfigyelése során kép, hang, valamint kép- és hangfelvétel kezelése történik. A Tomfit terem területén elhelyezett 4 db kamera által megfigyelt területeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

I.3.2. KI AZ ADATKEZELŐ ÉS KI AZ ADATFELDOLGOZÓ?

Zborai Tamás Péter egyéni vállalkozó az Ön adatainak a kezelője és feldolgozója. Harmadik személy adatfeldolgozót nem veszek igénybe.

 

I.3.3. MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetése és az adatkezelés az adatkezelő vagy a Tomfit terem területére belépők jogos érdekeinek (pl.: vagyonvédelmi) érvényesítéséhez szükséges. [GDPR 6. cikk (1) f)]

Tájékoztatom, hogy az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, adatainak kezeléséhez az Ön közvetlen, írásbeli hozzájárulására nincs szükség.

Azaz, amennyiben belép a Tomfit terem területének azon helyiségeibe, ahol a jogszabályoknak megfelelően feltüntetésre került, hogy elektronikus megfigyelőrendszer került telepítésre, ráutaló magatartásával hozzájárul az adatkezeléshez.

[A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 2. § és 30. §.]

 

I.3.4. MILYEN ADATOKAT KEZELNEK RÓLAM?

Az Ön képmásáról, hangjáról, továbbá az Ön magatartásáról készül felvétel.

 

I.3.5. MEDDIG KEZELIK EZEKET AZ ADATAIMAT?

A rögzítéstől számított legfeljebb 3 (három) munkanap, amennyiben a rögzített kép, hang, valamint kép- és hangfelvétel nem került felhasználásra.

 

I.4. EGÉSZSÉGÜGYI, TÁPLÁLKOZÁSI, SPORTOLÁSI ADATOK

I.4.1. MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

Az Ön egészségügyi adatainak, az Ön életmódjával, az Ön táplálkozási szokásaival, az Ön sportolási szokásaival, illetve annak céljával és előzményével kapcsolatos adatkezelésre annak érdekében kerül sor, hogy a Tomfit terem edzői csapata az Ön részére megfelelő edzéstervet állítson össze.

 

I.4.2. KI AZ ADATKEZELŐ ÉS KI AZ ADATFELDOLGOZÓ?

Zborai Tamás Péter egyéni vállalkozó az Ön adatainak a kezelője és feldolgozója. Harmadik személy adatfeldolgozót nem veszek igénybe.

 

I.4.3. MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Az Ön alábbi bekezdésben meghatározott adatait azt követően kezelem, hogy Ön az adatkezeléshez különálló okiratban kifejezetten és írásban hozzájárult. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

 

I.4.4. MILYEN ADATOKAT KEZELNEK RÓLAM?

Az Ön egészségi állapota, az Ön testi állapota, az Ön esetleges betegségei, továbbá az Ön sportolási és étkezési szokásai.

 

I.4.5. MEDDIG KEZELIK EZEKET AZ ADATAIMAT?

Az adatkezelés az egészségügyi, táplálkozási és sportolási adatok önkéntes megadásával és a kezelésükre vonatkozó hozzájárulás megadásával kezdődik, és az Ön által meghatározott cél megvalósulásáig tart, illetve addig tart, ameddig Ön a hozzájárulását nem vonja vissza.

Tájékoztatom, hogy a hozzájárulásának a visszavonását indokolás és korlátozás nélkül bármikor kezdeményezheti a Tomfit teremben, a vállalkozás székhelyén személyesen, postai úton küldött levél formájában, vagy a [email protected], illetve az [email protected] elektronikus levélcímek valamelyikére küldött e-mail útján.

Az adatkezelés szükségessége, indokoltsága az adatkezelés megkezdésétől számított legalább háromévente felülvizsgálatra kerül, hogy az Ön személyes adatainak kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. Amennyiben nem szükséges, az adatok törlésre kerülnek (vagy megkérdezzük, hogy akarja-e, hogy az adatait tovább kezeljük, esetleg erősítse meg a hozzájárulását stb).

 

„COOKIE” (Süti) SZABÁLYZAT

Ebben az irányelvben a „cookie-k” (sütik) kifejezéssel azokra a cookiek-ra és egyéb, hasonló technológiai megoldásokra utalunk, amelyekre az EU elektronikus hírközlésben alkalmazandó adatvédelmi irányelve vonatkozik. A cookie-k olyan jellegű adatfájlok, amelyeket a felkeresett weboldal kérésére a böngésző eltárol a látogató számítógépén vagy mobileszközén. A cookie engedélyezi a weboldal számára, hogy időről időre eltárolja a weboldal látogatónak a műveleteit vagy beállításait. A jelenleg elterjedt legtöbb internetböngésző támogatja a cookie-kat, a weboldal felhasználója viszont beállíthatja, hogy a böngésző visszautasítson bizonyos típusú cookie-kat vagy adott cookie-kat. A weboldal felhasználója bármikor törölheti a cookie-kat. A cookie-kat a weboldal fejlesztője és üzemeltetője arra használja, hogy többet tudjunk meg arról, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalon található tartalmakat, illetve, hogy segítséget nyújtsanak a webhelyünk felkeresésekor szerzett felhasználói élmény javításában.

Teljesíményt biztosító sütik (analitikai sütik, google analytics sütik)

Név Jogalap Cél Lejárat
Google Analytics az Ön hozzájárulása alapján statisztikai információk gyűjtése munkamenet sütik: látogatói munkamenet végéig (2 év)
Google remarketing kód az Ön hozzájárulása alapján felhasználói reklámok testreszabása 1 év
Facebook pixel az Ön hozzájárulása alapján felhasználói reklámok testreszabása 1 év

 

Elutasíthatja vagy letilthatja a weboldalra történő látogatással a fentiekben jelölt valamennyi „cookie”-t vagy egy adott cookie-t. Ehhez a webhelyeinken kattintson a cookiek-ra vonatkozó beállításokra.

A „cookie” használatához történő hozzájárulás oly módon történik, hogy a weboldal első alkalommal történő felkeresése során egy pop-up ablak jelenik meg a képernyőn, amely tájékoztatja a felhasználót, hogy a weboldal milyen sütiket alkalmaz. A pop-up ablak elfogadása esetén a hozzájárulás megadottnak tekintendő.

 

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK (II.1.-II.7.) ÉS A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK. (II.8.)

II.1. HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Zborai Tamás Péter egyéni vállalkozó az Ön adatainak a kezelője és feldolgozója a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a GDPR. 13. cikkében meghatározott információk mindegyikét. Jelen adatvédelmi szabályzat tartalmazza a GDPR rendelet 13. cikkében megadni rendelt információkat.

A későbbiek folyamán Ön jogosult arra, hogy a vállalkozásomtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, az adatkezelés időtartamát, és arra vonatkozó információt, hogy személyes adatai továbbításra kerültek-e, és ha igen, ennek részleteiről is jogosult információt kapni. [GDPR. 15. cikk].

 

II.2. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy a kérésre a Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. [GDPR 16. cikk]

 

II.3. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljem az Önre vonatkozó személyes adatokat, továbbá köteles vagyok az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltem;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

II.4. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön az alábbiakban meghatározott speciális esetekben kérheti az adatainak kezelésének a korlátozását. A korlátozás alatt azt kell érteni, hogy az Ön adatait köteles vagyok tovább tárolni, de a személyes adatait kezelni csak az Ön hozzájárulásával vagy jogérvényesítés céljából lehet.

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzem a személyes adatok pontosságát.
 2. Az Ön adatainak a kezelése jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 3. Már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 4. Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a vállalkozásom jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Őn hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatom Önt.

 

II.5. ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a rendelkezésemre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíttassa anélkül, hogy ezt akadályozná a vállalkozásom, amennyiben a személyes adatait hozzájárulása alapján, illetve automatizált módon kezeljük.

 

II.6. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a direkt marketing célból történő adatainak kezelése ellen. Amennyiben Ön a direkt marketing célból történő adatainak a kezelése ellen tiltakozik, úgy az Ön személyes adatait a továbbiakban ebből a célból nem kezelem.

 

II.7. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATALLAL ÉS PROFILALKOTÁSSAL KAPCSOLATOS JOGOK

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna, vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés Ön és a vállalkozásom közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; A (döntés) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.

Az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

II.8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Amennyiben úgy gondolja, hogy a vállalkozásom általi adatkezeléssel kapcsolatosai jogai sérültek, úgy több lehetősége is van. Javasoljuk, hogy a bírósági, hatósági jogorvoslatot megelőzően nyújtson be panaszt, hogy az esetet kivizsgáljam. Amennyiben ezzel nem kíván élni, vagy egyúttal peres úton szeretne igényt érvényesíteni vállalkozásom ellen, úgy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat, és peres úton kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.

Kártérítést abban az esetben köteles a vállalkozásom Önnek fizetni, amennyiben az Ön adatait jogellenes kezelte vagy az adatbiztonság követelményét megszegte, és ezt a bíróság jogerős ítéletében megállapította.

Sérelemdíjat [nem vagyoni kártérítés] abban az esetben köteles vállalkozásom Önnek fizetni, amennyiben az Ön adatait jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az Ön személyiségi jogait megsértette, és ezt a bíróság jogerős ítéletében megállapította.

Hatósági jogérvényesítés: A bírósági jogérvényesítésen túl – ingyenesen – jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.  Tájékoztatom, hogy a jogszabály alapján senkit sem érhet abból hátrány, hogy a Hatóságnál bejelentést tett.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mail: [email protected]

Honlap: http://www.naih.hu/

Telefon: + 36 (1) 391 1400

 

III. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

III.1. ADATBIZTONSÁG

Vállalkozásom valamennyi alkalmazottja kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatinak megfelelő szintű védelme és biztonsága érdekében. Az adatbiztonság keretében törekszünk arra, hogy megfelelően megvédjük az Ön magánszféráját, így olyan eljárásokat vezetünk be, amelyek biztosítják az Ön adatainak sérthetetlenségét, biztonságát, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést.

A Tomfit teremben kitöltött felelősségi nyilatkozatok tárolása elzárt fémszekrényben történik az irodahelyiségben.

 

III.2. TÁJÉKOZTATOM, HOGY AZ ÖN ADATAINAK KEZELÉSÉRE AZ ALÁBBI JOGSZABÁLYOK SZERINT KERÜL SOR

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (Gdpr.)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Sztv.)

Tájékoztatom, hogy az adatkezelés mindenkori jogszerűségének biztosítása érdekében rendszeresen felülvizsgálom a tájékoztatót. Amennyiben úgy ítélem meg, hogy a tájékoztató módosítása szükséges, úgy megváltoztatom azt. A változásokról tájékoztatom Önt a honlapon, illetve a Tomfit teremben kihelyezett dokumentáció útján.